Svenska / English

 


Livets sånger

 

AN 8 nov 2001

För ungefär 25 år sedan började bilderna komma. "Det var otroligt - och frustrerande."
"Jag måste måla!", tänkte hon. Och det sade Alva Ståhlberg i en affär för konstnärsmaterial. "Då ska du börja med pastell", sade säljaren. Livet som konstnärinna började. Och tog fart efter 3 kurser på Gerlesborgs konstskola.

En inre uppmaning. Bilderna flödade. Dessa inre bilder har Alva Ståhlberg sedan försökt förverkliga i sin konst. Inspirationen, kallelsen, det ljuva tvånget att skapa kom när Alva Ståhlberg befann sig i livets mitt.
- Men hela mitt tidigare liv hade jag gått och önskat att jag kunde måla. Konsten tog tag i mig på ett helt överväldigande sätt, berättar hon. För att stanna. Konsten har fungerat som en läkande kraft.

Sommarens sång

3/11 - 11/11 2001 ställde Alva Ståhlberg ut akvareller och gouacher i galleriet Långedrags Konst ute vid småbåtshamnen i Fiskebäck i västra Göteborg. Det var hennes 7:e utställning. Den fjärde i Göteborg. I Bohuslän, där hon har sina rötter, har hon haft 3 separatutställningar i Bovallstrand.

Nu 18/5 - 25/5 2002 visas Sommarens sånger - blandteknik på utställningen i Faltins magasin, Bovallstrand. Vernissage 18/5 - 13.00 - 17.00.

Sommarens sång. På havets bädd är titeln på en tavla. Poetiskt.

Spännande titlar är ett kännetecken. När hon målat en tavla kommer ett ord eller en hel dikt. Tavlorna är också symboliska och berättande - fast de är en bild av naturen. Ett träd i starka hösttoner ser ut att samtidigt vara en bild av våren. En gård med blomvita äppelträd i den stora trädgården är nyligen målad.
- Gårdar idag har silos och maskinhallar. Förr hade man ladugård och boningshus.
Utställningen är delvis retrospektiv. Det är 14 år sedan senaste utställningen. Det är färgrikt och inspirerande och visar hennes konstnärliga utveckling från början till idag. Eftersom Alva sparar en bild från varje utställning.

Hennes första visning, elevutställningen på Gerlesborgsskolan, fick lovord av läraren och skolans grundare, konstnären Arne Isaksson. "Rik kolorit, utsökt sinne för skuggor och ljus. Men lite låst." Den rädslan släppte och nu är det frihet och livsbejakande som härskar. Och koloriten. Och budskapet i varje bild. En blomma, ett träd, en fjord (Bottnafjorden), ett berg eller bäck har liksom fått innebörd.
- För mig är måleriet livet, i djupaste mening, säger Alva Ståhlberg. Det ger mig liv och mening.


Hennes dikt:

Fönstret
Det fönster
som öppnade mina ögon
var den värld
som låg framför mig
Det var i spegelns klara återblick
Det var i luftens renhet
Det var i tystnadens morgon
Då allt var enat i Gudom

Dikt av Alva Ståhlberg, 2001

 

Alva Ståhlberg avled år 2006.

 

©Text Jeanette Axvi. 8 november 2001.

 

Tillbaka


!!!Summer exhibition at Faltins magasin,
Bovallstrand, Sweden
18th of May - 26th of May 2002
!!!

Songs of life

AN 8th of November 2001

Some 25 years ago she was experiencing wonderful pictures appearing in her mind. "It was incredible and also frustrating."

"I have to paint!", she thought. And Alva Ståhlberg also said so to the people in an artists shop. "Then you must start to paint with crayon", said the owner of the shop. Her life as an artist now started. And it increased after taking courses at Gerlesborgsskolan, a wellknown art school in the north of Bohuslän in Sweden.

An encouragement from inside.The pictures came like water in a river. These inner paintings has been leading her since then. The inspiration, commitment, the sweet constraint to create came to Alva Ståhlberg in her midday life.
-But during my whole life I wanted to be a painter. And art took my hand in an overwhelming way, she tells. It came and stayed. Art has become a healing power to me.


The song of summer
lasted 3/11 - 11/11 2001

and in May 2002 it resets in Bovallstrand from 18/5 - 25/5

 

From 3/11 - 11/11 2001 Alva Ståhlberg exhibited water-colours and gouaches at Långedrags Konst, a gallery at Fiskebäck at the waterfront of Göteborg. The song of summer - this was her 7th expo and the fourth in Göteborg. She has had 3 exhibitions in Bovallstrand up the swedish westcoast.

Now she shows The song of summer in Bovallstrand, at Faltins magasin, Date: 18/5 - 25/5.

One of the paintings is called On the bed of the sea. So poetic. Exciting titles is a speciality. When she has finished a painting it is often followed by a word or a poem. The paintings are filled with symbolic meaning and yet they pictures the nature. Even if the meaning is created in the eye of the observer. A painting wqith a tree in golden autumn colours looks like a lively tree of spring.

Alva keeps one painting from every exhibition and this current show become a introspective. It is now 14 years since the last exhibition and it permits the visitor to see an interesting artistic development: from soft dreamy water-colours to strong colourful gouaches and exciting pictures made with windy strokes of the pencil.

In her first exhibition in Gerlesborgskolan the artist and founder of the school expressed about her painting ability: Rich in colours, an exquisite feeling for shadows and light. But a bit stuck. That was in the 1970. Now there is freedom and messages in paintings of the sea, trees, mountains, landscapes. flowers.

- Painting is life. It gives life to me and meaning.
Maybe the poem by Alva Ståhlberg describes how she feels:

The window

The window
that opened my eyes
was that world
which laid in front of me
It was the bright vision from the mirror
It was in the purity of the air
It was in the silence of the morning
When everything was united in God

Poem by Alva Ståhlberg 2001


©Jeanette Axvi 8th of November 2001.

 

Back